Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest DOMGET Jerzy Karwowski, 00-557 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18/9A, NIP 526 104 01 07. Wszystkie dane są przechowywane zgodnie z normami obowiązującego prawa oraz są przechowywane na specjalnie zabezpieczonych serwerach.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dbamy o dokładne zabezpieczenie danych i respektujemy prawo do prywatności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stosujemy protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Strona pozyskuje dane użytkowników oraz informację o ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez wprowadzenie przez użytkownika danych kontaktowych do formularza informacyjnego (takie informacje traktuje się jako poufne i osoby nie uprawnione nie mają do nich dostępu).
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252

Przetwarzanie danych osobowych

Serwis pozyskuje i przetrzymuje informacje dobrowolnie pozostawione przez użytkownika.
Serwis ma prawo również do zapisania parametrów połączenia takich jak: czas połączenia, adres IP
Informacje pozostawione w formularzu kontaktowym mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Informacje pozostawione w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w sposób przeznaczenia danego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Informacje pozostawione w formularzu kontaktowym mogą być przekazane dalszym podmiotom realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych, organizacyjnych i marketingowych, którzy umożliwiają prawidłowe realizowanie usług w tym świadczeń zdrowotnych, zakupu sprzętu medycznego w sklepie online oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.

Administrator Danych – Użytkownicy

Administratorem danych swoich pacjentów jest usługodawca. Wynika z tego że jeżeli użytkownik wypełnił i wysłał dowolny dostępny formularz ze strony www.medikarhomecare.pl administrator przetwarza pozostawione tam dane osobowe.
Usługodawca pełni także rolę administratora danych użytkowników zapisanych na newsletter i użytkowników , którzy wyrazili chęć na otrzymywanie informacji marketingowych.
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są:
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli ten zapisał się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą jeżeli ten wyraził zgodę na komunikację marketingową.
Każdy użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma bezwzględne prawo wglądu do danych, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@medikar.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania informacji o użytkowniku po zakończeniu świadczenia Usługi lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
Administrator danych posiada prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Wdrożone zostały procedury szyfrowania danych oraz kontrolowany jest do nich dostęp dzięki czemu ryzyko ewentualnego naruszenia ich bezpieczeństwa jest zminimalizowane do minimum.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione oraz przez organy ściśle z nami współpracujące.

Administrator danych – Pacjenci

Dane pacjentów będą użytkowane w celu właściwego świadczenia usług zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz kontrolowania procesu udzielania świadczeń na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
Potencjalnym adresatem Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy świadczeń organizacyjnych oraz technicznych, którzy umożliwiają udzielanie usług zdrowotnych oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
Dane pacjentów będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego.
Ma Pan/Pani bezwzględne prawo wglądu do danych, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych naruszyło przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu, adresu e mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu w sytuacjach tego wymagających.

Pliki cookies

Witryna www.willa-syrena.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Medikar Care w celu optymalizacji działań.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.